اعلانات

 • Speech


  Afghanistan is a country that has notable gains in the health and nutrition sector and overall progress toward reaching the M D Gs. Afghanistan, in the last decade, has made a policy decision that was defining the critical health care...

 • اطلاعيه رياست امتحانات کانکور وزارت تحصيلات عالي


  داوطلبان امتحان کانکور به موارد ذيل توجه جدي نمايند: 1.به منطور شفافيت پروسه کانکور و جلوگيري از جعل، نقل و تقلب، از تمام داوطلبان امتحان کانکور جدا تقاضا مي گردد تا در روز امتحان کانکور از آوردن موبايل، مخابره، وسايل الکترونيکي و اسلحه در...

 • اندک ترين غلطي درامتحان کانکور، سبب بي سرنوشت شدن داوطلب درامتحان مي گردد.


  اين مطلب را پوهاند بري صديقي رئيس امتحانات کانکور وزارت تحصيلات عالي طي يک مصاحبه اختصاصياظهار نمود و گفت : امسال در شيوه امتحان کانکور تغييرات اساسي بوجود آمده است و ازآنجمله داوطلبان امتحان کانکور به موارد ذيل توجه جدي نما يند: 1- به...

 • اطلاعيه وزارت تحصيلات عالي


  وزارت تحصيلات عالي افغانستان اطلاع حاصل نموده است که دانشگاه غير راجستر شده جرمن افغانستان تعدادي از کلاس هاي تحصيلي که در وزارت تحصيلات عالي راجستر نمي باشد داير نموده اند وزارت تحصيلات عالي در اين مورد نگراني شديد خويش را ابراز مينمايد. بنا بر...

 • گزارش اختتاميه کار کميسيون ارزيابي اسناد تحصيلي محصلان پوهنتون غير رسمي آريانا_ پشاور


  به ادامهء گزارشات قبلي، با وجوديکه کار کميسيون موظف به تاريخ 7/اسد/1389 رو به اختتام بود. ولي مواصلت و ارجاع لست اولي 146 تن محصلان قبايلي آن پوهنتون از طريق ادارهء امور و دارلانشاي شوراي محترم وزيران به فيصله مورخ 7/اسد/1389 کميته رهبري وزارت، به...

 • اطلاعيه رياست امتحانات وزارت تحـصيلات عالي در مورد کانکور مسلکي


  ثبت نام واخــذامتـحانات اختــصاصي فارغــين صنوف چهاردهم تربيه معلم،علوم صحي، دارالعلوم ها وانســتيتوت هاي تخـنيکي ومــسلکي مطابق طرزالعمل هاي معين درپوهنتون هاي ذيل درمرکزوولايات صورت ميگيرد: 1ــ ثبــت نام واخــذامتحان اختــصاصي فارغــين صنوف...

 • اطلاعيه رياست امتحانات وزارت تحصيلات عالي در مورد امتحان کانکور


  به اطلاع تمام فارغان سال 1389 وسال هاي قبلي ( متفرقه) ليسه هاي ( صوفي محمداسلام امين، ذکور سيد نورمحمدشاه مينه، خوشحال خان نمبريک، محمداصف مايل، سيدالناصري، سوريا، بي بي عايشه صديقه، استقلال، مخفي بدخشي، زينب کبرا، نسوان سيدالناصري، رخشانه،...

 • اطلاعيه رياست امتحانات وزارت تحصيلات عالي


  به اطلاع تمام داوطلبان کانکور ولايات غور، باميان و دايکندي رسانيده مي شود که هيئات ممتحن کانکور ولايات باميان به روز پنج شنبه مورخ 29 / 7 / 1389 و ولايت غور به تاريخ 2/ 8 / 1389 جهت اخذ امتحان کانکور اعزام مي گردند.

 • اطلاعيه وزارت تحصيلات عالي


  وزارت تحصيلات عالي افغانستان اطلاع حاصل نموده است که دانشگاه غير راجستر شده جرمن افغانستان تعدادي از کلاس هاي تحصيلي که در وزارت تحصيلات عالي راجستر نمي باشد داير نموده اند وزارت تحصيلات عالي در اين مورد نگراني شديد خويش را ابراز مينمايد. بنا بر...

 • گزارش اختتاميه کار کميسيون ارزيابي اسناد تحصيلي محصلان پوهنتون غير رسمي آريانا_ پشاور


  به ادامهء گزارشات قبلي، با وجوديکه کار کميسيون موظف به تاريخ 7/اسد/1389 رو به اختتام بود. ولي مواصلت و ارجاع لست اولي 146 تن محصلان قبايلي آن پوهنتون از طريق ادارهء امور و دارلانشاي شوراي محترم وزيران به فيصله مورخ 7/اسد/1389 کميته رهبري وزارت، به...

صفحه 1 از 2
قبل12بعد