امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم ومتفرقه ولايت بدخشان وساير ولايت ها ادامه دارد

امتحان کانکورفارغان صنوف دوازدهم ومتفرقه ولايت بدخشان که شامل شش هزارتن از داوطلبان قشراناث وذکور ميباشند.
ديروز دوشنبه مورخ هشتم قوس 1389 درسه حوزه اخذ گرديدکه مدت پنج روزادامه خواهد داشت همانگونه که ولايت بدخشان يکي از ولايت هاي کوهستاني است ونسبت مشکلات مواصلاتي که داشت درماه قوس سال روان امتحان کانکورآن اخذگرديد.قابل يادآوريست که امتحان کانکوربه تعامل سالهاي گذشته در سه حوزه تقسيمات شده است که ازجمله يکي درشهر(فيض آباد)مرکزولايت بدخشان ولسوالي شغنان وولسوالي درواز ولايت بدخشان ميباشد.
گفتني است، درروزهاي آينده تيم امتحانات وزارت تحصيلات عالي جهت اخذ امتحان کانکوردرولايت هاي خوست، قندهار، زابل، ارزگان ،وپکتيا اعزام خواهند شد که شامل چهارنيم هزارتن داوطلب ميباشد.
همچنان ولايات که با شفافيت کامل امتحان کانکور1389 راتا کنون سپري کرده اند عبارتنداز ننگرهار،لغمان،کندز،نورستان ،غزني ،هلمند ،نيمروز،فراه،باميان ،غور ،دايکندي ،و پکتيکا ميباشند .
هکذا ولايت هايکه تاهنوزامتحان کانکوررا سپري نکرده اند ولايات بغلان ،پنجشير،کاپيسا،پروان،بلخ، ميدان وردگ ،لوگر ،هرات وبادغيس به شمول ولايت کابل ميباشند .
قابل يادآوريست که قراراست هفته آينده تيم امتحانات وزارت تحصيلات عالي به ولايت هاي کندز،بغلان وبلخ جهت اخذنمودن امتحان کانکور اعزام شوند .
قابل ذکراست که درسال جاري حدود 125000 تن بشکل عمومي ،متفرقه ومسلکي امتحان کانکوررا سپري مينمايند وتاحال بيشتر از 35000 تن امتحان کانکوررا سپري کرده اند.